Opinnäytetyö Lanen tutkimusklubitoiminnasta

30.1.2018


Tutkimusklubi osana Lastenneurologian hoitajat ry:n toimintaa

 

Niemi, Annina; Shulpina, Elina; Stenlund-Taulasto, Jonna (2017) / Tampereen ammattikorkeakoulu

 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Lastenneurologian hoitajat ry:n kanssa. Työn tarkoituksena oli tehdä Lastenneurologian hoitajat ry:lle toimintamalli tutkimusklubien järjestämiseen. Tehtävänämme oli selvittää, miten tutkimusklubitoimintaa voidaan käyttää tieteellisen tiedon implementoinnissa hoitotyöhön ja miten sitä voidaan kehittää, mitä hoitotyössä hyödynnettäviä asioita tutkimusklubit tuottavat sekä millaisia kokemuksia hoitajilla on tutkimusklubeista. Tavoitteeksi opinnäytetyölle muodostui tutkimusklubitoiminnan kehittäminen sekä sitä kautta hoitohenkilökunnan osaamisen lisääminen ja tutkitun tiedon implementointi käytäntöön.

Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat olivat tieto, tieteellinen tieto, näyttöön perustuva tieto, näyttöön perustuva toiminta, hoitotyön kehittäminen ja tutkimusklubi. Lastenneurologian hoitajat ry:n jäsenten kokemuksia aiemmin toteutetuista tutkimusklubeista kerättiin alkukartoituskyselyn avulla. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyi yhdistyksen olemassa olevan toimintamallin pohjalta sekä teoriatiedon avulla tutkimusklubitoiminnalle runko sekä ohjekortit puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten käyttöön. Malli pilotoitiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa lastenneurologian osastolla järjestetyssä tutkimusklubissa, jossa opinnäytetyön tekijät toimivat puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenen rooleissa. Keskeisenä ajatuksena tutkimusklubissa oli pitää toiminta itseohjautuvana ja joustavana sekä kerätä palautetta uudesta toimintatavasta. Ohjekortteihin tehtiin tarvittavat muutokset palautteen perusteella, ja ne luovutettiin Lastenneurologian hoitajat ry:n käyttöön.

Tutkimusklubiin osallistumiseen havaittiin olevan iso kynnys vähäisen osallistujamäärän perusteella, ja siihen liittyviä syitä sekä keinoja niiden poistamiseen olisikin syytä tutkia jatkossa. Tutkimusklubin toimintamallia voidaan kehittää ja muotoilla sopivaksi kunkin yksikön tarpeiden mukaan, mutta keskeisintä olisi lisätä toiminnan näkyvyyttä ja kannustaa klubien omatoimiseen järjestämiseen. Tämä vaatii tukea myös johtotasolta, ja asiaa voisi käsitellä yksiköissä esimerkiksi osastotuntien yhteydessä tai toiminnalle voisi määrätä vastuuhenkilön, joka pitäisi huolta tutkimusklubitoiminnan ylläpitämisestä. Tutkitun tiedon implementointi käytäntöön koskee kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia sekä opiskelijoita, minkä vuoksi moniammatillisuus tulisi pitää mielessä myös tutkimusklubitoiminnan osana.

Lähde: http://www.theseus.fi/handle/10024/140002

Opinnäytetyö pdf:nä.