Uusi Lanen jäsenen julkaisu: Pikkulapsen osallisuus perusterveydenhuollon hoitotilanteessa

16.1.2021

Tässä osiossa tiedotetaan uusista Lanen jäsenten julkaisuista, jotka liittyvät tämän sivuston teemoihin. Kaikki aiemmat jäsenten julkaisut löytyvät Tietopankin Lanen jäsenten julkaisuja -välilehdeltä osoitteesta https://lastenneurologianhoitajat.yhdistysavain.fi/tietopankki/lanen-jasenten-julkaisuja/

 

Pikkulapsen osallisuus perusterveydenhuollon hoitotilanteessa

16.1.2021

 

Laura Ortjun Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla, millä tutkimusmenetelmillä ja kenen näkökulmasta pikkulasten osallisuutta perusterveydenhuollon hoitotyössä on tutkittu, mitä osallisuuden lähikäsitteitä tutkimuksissa on käytetty sekä mitkä tekijät vaikuttavat pikkulapsen osallisuuteen perusterveydenhuollon hoitotyössä.

Tutkimuksessa tunnistettiin viisi pikkulapsen osallisuuteen perusterveydenhuollon hoitotyössä vaikuttavaa teemaa: lapseen, vanhempaan ja ammattilaiseen liittyvät tekijät, lapsen kohtaamisessa käytetyt hoitotyön keinot sekä ulkoiset olosuhteet perusterveydenhuollossa. Hoitotyön keinot nousivat esiin vaikuttavina tekijöinä kaikissa aineistoyksiköissä. Hoitotyön keinot luokiteltiin holistiseen lähestymistapaan, perhelähtöiseen hoitotyöhön, dialogiseen sekä lapsilähtöiseen vuorovaikutukseen, kommunikaatiomenetelmien käyttöön, informaation jakamiseen, sekä lapsen toimijuuden tukemiseen.

Pikkulapsen osallisuuden tutkimuksessa on käytetty lapsen näkökulman kuvaamiseen enemmän kvalitatiivisia menetelmiä ja aikuisten näkökulman kuvaamiseen kvantitatiivisia menetelmiä. Pikkulapsen osallisuutta oli mitattu kahdeksalla validoidulla mittarilla. Osallisuudesta käytetään sekä kansainvälisessä että suomenkielisessä tutkimuksessa pääosin käsitteitä osallistuminen (participation), liittyminen (involvement) ja toimijuus (agency). Useimmissa tutkimuksissa käsitteillä viitattiin päätöksentekoon liittyvään osallisuuteen.

Jatkotutkimustarpeina nousi esiin osallisuuden käsitteen analysointi, lapsinäkökulmaisen tutkimuksen periaatteiden hyödyntäminen hoitotieteessä sekä hoitotilanteessa tapahtuvan havainnoinnin tutkiminen.

 

Linkki tutkimukseen: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24226

Lähdeviite:

Ortju, Laura. 2020. Pikkulapsen osallisuus perusterveydenhuollon hoitotilanteessa – scoping-katsaus. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, Kuopio.

Seuraa kirjoittajaa Twitterissä: https://twitter.com/LauraOrtju

 

******

Aiemmat jäsentemme julkaisut löytyvät Tietopankista: Lanen jäsenten julkaisuja