Lanen apurahan säännöt

Lanen apurahan säännöt

 

Lane ry myöntää vuosittain yhden tai useampia apurahoja tutkimuksiin (kandidaatin, maisterin ja YAMK-tutkintoon liittyvät opinnäytetyöt, väitöskirjat sekä väitöksen jälkeiset tutkimukset), kehittämisprojekteihin, opintomatkoihin ja koulutuksiin. Hakukohde voi liittyä laajemmin hoitotyöhön, mutta lisäpisteitä saa, jos aihe liittyy erityisesti lastenneurologian hoitotyöhön. Apurahaa voi hakea yhtä aikaa eri tarkoituksiin, mutta kuhunkin tarkoitukseen tehtävä erillinen hakemus.

Apurahaa voivat hakea yksilöt ja ryhmät. Yksilöhakijoiden sekä ryhmästä vähintään yhden on oltava sekä hakuvuonna että hakuvuotta edeltävänä vuonna Lanen jäsenmaksun maksanut varsinainen jäsen tai kannatusjäsen. Myös hallituksen jäsenet voivat hakea apurahaa. Apurahaa  ei myönnetä samalle henkilölle peräkkäisinä vuosina. Apurahaa voi hakea saman projektin jatkamiseen.

Apurahan saajan tulee jakaa saamansa oppikokemus Lanen jäsenten kesken esimerkiksi kirjoittamalla tutkimuksestaan, kehittämisprojektistaan, opintomatkastaan tai koulutuksestaan Lasten asialla -lehteen tai Lanen keskustelupalstalle tai kertomalla aiheesta suullisesti Lanen koulutuspäivillä tai muussa Lanen järjestämässä tilaisuudessa. Hakija tekee jakamistavasta ehdotuksen hakemuksensa liitteessä, mutta toteutustapa päätetään yhdessä Lanen hallituksen kanssa apurahan myöntämisen jälkeen. Kokemuksen jakaminen tulee toteuttaa myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen tulee sisältää hakijan henkilötiedot, verotuskunta, tutkinto- ja ammattinimike, haettavan apurahan suuruus, käyttötarkoitus, ja toteutuspaikka (esim. oppilaitos, jossa tutkimus toteutetaan tai työpaikka, jossa kehittämistyö toteutetaan) sekä perustelut hakemukselle. Lisäksi hakemuksen tulee sisältää ehdotus siitä, miten hakija aikoo jakaa saamansa oppikokemuksen Lanen jäsenille (tarvittaessa erillisellä liitteellä).

Hakemuksessa kannattaa huomioida alla olevat arviointikriteerit ja kirjoittaa näkyviin, miten ne toteutuvat hakemuksen kohteena olevassa tutkimuksessa / projektissa / opintomatkassa. Suosituksia ei tarvita.

 

Liitteet tutkimustyön apurahahakemukseen:

 • tutkimussuunnitelma (sisältäen kustannusarvion, jos haetaan tutkimuskuluihin)
 • ansioluettelo / CV sisältäen julkaisuluettelon
 • selvitys muista samaan tarkoitukseen muista saaduista ja/tai vireillä olevista apurahoista
 • selvitys aktiivisuudesta Lanen toiminnassa ja jäsenyyden kestosta

Liitteet kehittämisprojektin apurahahakemukseen:

 • projektisuunnitelma (sisältäen kustannusarvion)
 • selvitys muista samaan tarkoitukseen muista saaduista ja/tai vireillä olevista apurahoista
 • selvitys aktiivisuudesta Lanen toiminnassa ja jäsenyyden kestosta

Liitteet opintomatkojen ja koulutusten apurahahakemukseen:

 • opintomatkan ja koulutuksen ohjelma
 • kustannusarvio
 • selvitys muista samaan tarkoitukseen muista saaduista ja/tai vireillä olevista apurahoista
 • selvitys aktiivisuudesta Lanen toiminnassa ja jäsenyyden kestosta

Apuraha on käytettävä joko hakuvuonna tai seuraavan vuoden aikana. Apurahaa voi hakea myös takautuvasti (hakuvuonna toteutuneisiin kuluihin). Mikäli tutkimusapurahaa ei käytetä, se tulee palauttaa Lane ry:lle. Opintomatkoihin, koulutuksiin, kehittämisprojekteihin ja tutkimuskuluihin raha toimitetaan  hakuvuonna selvityslomaketta vastaan tai toteutuneiden kulujen kuitteja vastaan tai tutkijantyöhön liittyvää selvityslomaketta vastaan. Selvityslomake lähetetään apurahan saajalle myöntökirjeen mukana sähköpostitse.

Hakemusten arvioinnin tekee hallituksen ulkopuolinen arviointitoimikunta, joka pisteyttää työt sovittujen kriteerien mukaisesti. Hallitus voi käyttää arviointitoimikunnan pisteytystä apurahan myöntämisestä päätettäessä. Apuraha voidaan jättää jakamatta, jos riittävän hyviä hakemuksia ei tule.

 

Vuosittain vaihtuvat tiedot (kuten hakuaika ja hakutapa) löytyvät Apuraha / palkinto -sivulta

 

Hakemusten arviointikriteerit

 

Tutkimustöiden ja kehittämisprojektien kriteerit

Alakohtainen kriteeri: Tutkimus / kehittämisprojekti kohdistuu (valitaan vain ensisijainen)

 • lastenneurologian hoitotyöhön 5p.
 • lasten ja nuorten hoitotyöhön yleisesti, on hyödynnettävissä lastenneurologian alalla 4 p.
 • hoitajan ammatillista kasvuun, on hyödynnettävissä lastenneurologian alalla 4 p.
 • moniammatilliseen yhteistyöhön lastenneurologian alalla, mukana kuitenkin vahvasti hoitotyön näkökulma 4 p.
 • ei liity mihinkään yllä mainittuun -> hakemus hylätään

Laatukriteeri: (jokainen kohta pisteytetään)

 • tutkimussuunnitelman / projektisuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus 0-20 p.
 • hakijan aktiivisuus Lanen toiminnassa 0-3 p.
 • kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen 0-3 p.
 • hankkeen tulosten levittämisen suunnitelman laatu (sekä Lanen jäsenille että laajemmin) 0-4 p.

Relevanssikriteeri: Tutkimuksen / kehittämishankkeen aihe on (jokainen kohta pisteytetään)

 • hoitotyön kehittämisen kannalta merkityksellinen 0-5 p.
 • lasten oikeuksien* edistämisen kannalta merkityksellinen 0-5 p.
 • terveyspoliittisesti relevantti ja/tai muuten ajankohtainen 0-5 p.

Maksimi 50 pistettä.

 

Opintomatkojen ja koulutusten kriteerit

Alakohtainen kriteeri: opintomatka tai koulutus käsittelee

 • lastenneurologian hoitotyötä 5p.
 • lasten ja nuorten hoitotyötä, on hyödynnettävissä lastenneurologian alalla 4 p.
 • hoitajan ammatillista kasvua, on hyödynnettävissä lastenneurologian alalla 4 p.
 • lastenneurologiaan liittyvien muiden ammattialojen tietoa 3p.
 • ei liity mihinkään yllä mainittuun -> hakemus hylätään

Laatukriteeri:

 • opintomatkan tai koulutuksen ohjelma on sisällöltään laadukas 0-20 p.
 • opintomatka tai koulutus edistää verkostoitumista 0-3 p.
 • hakijan aktiivisuus Lanen toiminnassa 0-3 p.
 • opintomatkan tai koulutuksen annin levittämisen suunnitelman laatu (Lanen jäsenille) 0-4 p.

Relevanssikriteeri: opintomatkan tai koulutuksen sisältö on

 • lastenneurologian hoitotyön kehittämisen kannalta merkityksellinen 0-5 p.
 • lasten oikeuksien* edistämisen kannalta merkityksellinen 0-5 p.
 • terveyspoliittisesti relevantti ja/tai muuten ajankohtainen 0-5 p.

Maksimi 50 pistettä.

* Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan

(https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/)

 

Takaisin apurahojen ja palkintojen etusivulle tästä: apurahat / palkinnot.