Lapset, lapsuus, lasten hyvinvointi ja kaltoinkohtelun ehkäisy

Uusimmat lisäykset (15.3.2021 jälkeen) on merkitty tummennettuna.

 

Katso myös Lasten oikeudet-sivun ja lapsen osallisuus ja oikeus tulla kuulluksi-sivun linkit!

 

Aalto, E., Alasuutari, M. Heino, T.,Lamponen, T. & Rutanen, N. 2012 Suojeltu lapsuus? THL:n raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä.

Holkeri-Rinkinen, Liisa 2009. Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta.

Kallio, Kirsipauliina 2006. Lasten poliittisuus ja lapsuuden synty. Keho lapsuuden rajankäynnin tilana.

Kasvun kumppanit

Kanste O, Sainio P, Halme N, Nurmi-Koikkalainen P. 2017. Toimintarajoitteisten nuorten hyvinvointi ja avun saaminen – Toteutuuko yhdenvertaisuus?

Kanste O, Sainio P, Halme N, NurmiKoikkalainen P. 2018. Erilaisia toimintarajoitteita kokevien nuorten hyvinvointi ja kasvuympäristön turvallisuus.

Karlsson, Liisa; Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila. 2016. Välkkeitä, valoja ja varjoja : kertomuksia lasten hyvinvoinnista.

Kivelä, Juha; Nurmi-Koikkalainen, Päivi; Ristikari, Tiina; Hiekkala, Sinikka. 2019. Liikkumisrajoitteiset nuoret Suomessa.  Määrät, diagnoosit, syrjäytymisriskit ja elämänlaatu. Työpaperi : 2019_019. 

Koivisto, Päivi 2007. "Yksilöllistä huomiota arkisissa tilanteissa": päiväkodin toimintakulttuurin kehittäminen lasten itsetuntoa vahvistavaksi.

Koponen Tiina 2017. Sosioekonomisten tekijöiden ja kyberkiusaamisen yhteys 8.-9.-luokkalaisten oireiluun. 

Kronqvist, Eeva-Liisa & Hyvönen, Pirkko 2010. (eds.), Insights and outlouds: Childhood research in the North.

Laiti, Minna. 2022. Miten huomioida sateenkaarinuoruus lasten ja perheiden palveluissa?

LAPSIBAROMETRI 2020. Kyselytutkimus 6-vuotiaiden lasten hyvinvoinnista.

Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja toimintakyky; THL:n tutkimuksia ja raportteja aiheesta.

Lämsä, Tiina 2017. Näkyvä lapsuus : lapsuuskuva havainnointipäiväkirjassa ja television mainoskuvissa. Väitöskirja.

Metsomäki, Marjo 2006. "Suu on syömistä varten". Lasten ja aikuisten kohtaamisia ryhmäperhepäiväkodin ruokailutilanteissa.

Mäkelä, Jukka 2010. Lapsena yhdessä koettu ilo ehkäisee mielenterveysongelmia.

Pulkkinen, Lea (toim.) 2018. Kohti yhteistä lapsikäsitystä.

Rantala, A. 2002. Perhekeskeisyys B puhetta vai todellisuutta? Työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen kanssa.

 Törrönen, Maritta 1999: Lasten arki laitoksessa - Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa.

Vuorenmaa, Maaret. 2019. Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018.

 

 

Lasten kaltoinkohtelun ehkäisy

 

Ellonen ym. 2008. Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset.

Fagerlund ym. 2013. Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset.

Kehoni on minun -opas turvataitojen opettamiseen lapselle. Pelastakaa lapset ry.

Kekseliäs kasvatus (opaskirjanen vanhemmille, Lastensuojelun keskusliitto)

Koivula, Tanja 2019. Erityistä tukea tarvitseviin lapsiin kohdistuva väkivalta

Lapsen kaltoinkohtelu (Lastenneuvolakäsikirja)

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen -hoitotyön suositus.2015

Lasta-hanke -raportti toim. Sinkkonen ja Mäkelä 

Lasta-malli (THL)

Tyynen rauhallisesti (opaskirjanen vanhemmille, Lastensuojelun keskusliitto)

Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa ( Ensi- ja turvakotien liiton uusi virtuaalikirja)