Lasten osallisuus, oikeus tulla kuulluksi ja esteettömyys

Uusimmat lisäykset (15.3.2021 jälkeen) on merkitty tummennettuna.

 

Katso myös Lasten oikeudet-sivun linkit!

 

Sairaan tai vammaisen lapsen osallisuus ja toimijuus

 

Ahola, Sanna; Pollari, Kirsi. 2018. Lapsella on oikeus osallisuuteen - vammaisuudesta riippumatta. THL.

Ahonen, Karoliina ym. 2018. Kuuluva lapsi - kohti vammaisen lapsen osallisuutta palveluissa. THL.

Euroopan yhteisöjen komissio 2003. Yhteinen raportti sosiaalisesta osallisuudesta.

Fagerström, Ilona 2016. Sofia älskar musik- barns och ungas möjligheter till delaktighet inom handikappservice.

From. Kristine. 2010. "Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa" : substantiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristöissään

Hakasalo, Mari. 2015. Hahmottamisen haasteet ja kuulumisen rakentuminen lapsen arjessa.

Heini, Anniina ym. 2019. Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä : asiakkaiden kokemuksia.

Karlsson, L. 2006. Lapsen osallistumisen piilovaikutuksia neuvolan, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän ja kerho-ohjaajan työssä.

Kilkelly, Ursula & Donnelly, Mary 2006. The Child’s Right to be heard in the Healthcare Setting: Perspectives of children, parents and health professionals.

Kirby ym. Building a Culture of Participation

Lasten tähden -blogin osallisuusaiheiset kirjoitukset.

Lindqvist Ann-Marie 2008: Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings-och omsorgskontext granskat ur ett medborgarperspektiv

Listening to Children, training for those working with children and young people

Marttila, Tiina. 2013. Lasten kokemukset ja osallisuus sairaalassa.

Oikeus kommunikointiin -sivusto, Papunet.

Olli, Johanna 2012. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa.

Olli, Johanna 2022. Samaan veneeseen pääsystä neuvottelemassa – vammaisen lapsen toimijuuden toteutuminen leikkivuorovaikutuksessa.

Olli, J., Salanterä, S., Karlsson, L. and Vehkakoski, T., 2021. Getting into the Same Boat – Enabling the Realization of the Disabled Child’s Agency in Adult–Child Play Interaction.

Olli, Johanna., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2012. Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children’s agency in institutional contexts  alkuperäinen artikkeli ,  pre-print-versio ja suomenkielinen tiivistelmä.

Olli, Johanna. 2014.Tulla kuulluksi omana itsenään. Vammaisten lasten ja nuorten toimijuuden tukeminen. Kirjallisuuskatsausrtikkeli THL:n Nuorten elinolot -vuosikirjassa Nuoruus toisin sanoen 2014.

Pelander, Tiina. 2008. Hoitotyön laatu - lasten näkökulma. 

Percy-Smith, Barry & Thomas, Nigel (toim.) 2009. A Handbook of Children and Young People's Participation Perspectives from Theory and Practice.

Piskur, B. 2015. PARENTS’ ROLE IN ENABLING THE PARTICIPATION OF THEIR CHILD WITH A PHYSICAL DISABILITY - Actions, challenges and needs

Pollari, Kirsi 2011. Lapsen asema potilasasiamiesten työssä – lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi.

Rancken, Leea. 2014. Lapsen arjen kuvaaminen : vammaisen lapsen toimijuutta tukeva menetelmä

Reunanen, Merja 2017. Toimijuus kuntoutuskokemusten kerronnassa ja fysioterapian kohtaamisissa. Väitöskirja. (aikuisten kuntoutuksesta)

Sipari, Vänskä & Pollari. 2017. Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt.

Riihelä M 2006, Lapset kertovat ja luovat avikeissakin olosuhteissa

Työkalupakki vammaisten lasten kuulemiseksi. VAMO-hanke.

Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lastensuojelun keskusliitto 2016.

Vehkakoski, Tanja & Rantala, Anja 2012. Lapsilähtöisyyden ja aikuisjohtoisuuden vuorottelu kuvakommunikointikansiota käyttävän lapsen ja opettajan välisessä kuulumisten kerronnassa.

Viljamaa, Elina ym. 2018. Puhuvaksi puhuvien pariin. Kommunikaatiomaisema (inklusiivisessa) päiväkotiryhmässä

Vänskä, Nea, Pollari, Kirsi & Sipari Salla. 2016. Lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavat kuntoutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa.

Vänskä, Nea; Sipari, Salla; Pollari, Kirsi; Huisman, Annu. 2018. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti.

 

Lasten ja nuorten osallisuus ja toimijuus yleensä

 

Akola, Stina 2007. Lasten osallisuus päiväkodin toiminnassa Suomessa ja Saksassa.

Fagerström, Ilona & Östman, Nina. 2019. Jag vill också vara med! Handbok för delaktighetsfrämjande processnätverk i arbete med barn och unga.

Flöjt, Anu, Tunnetko olevasi osallinen? Eli mitä osallisuus on.

Heino, T. 2009. Family Group Conference from a Child Perspective

Hiilamo ym. 2017. Nuorten osallisuuden edistäminen: Selvitysmiehen raportti

Kangas, Jonna. 2016. Enhancing children's participation in early childhood education through participatory pedagogy

Karlsson, Liisa & Riihelä, Monika 2004.Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. 

Korppi, Marika & Latvala, Johanna. 2010. OSALLISTAVA VUOROVAIKUTUKSEN MALLI LASTEN OSALLISUUDEN MAHDOLLISTAJANA.

Lapset kertovat ja toimivat ry:n blogi

Lapset kertovat ja toimivat ry:n kotisivu

Oranen, Mikko 2007. Mitä mieltä!/? Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä.

Ortju, Laura 2020. Pikkulapsen osallisuus perusterveydenhuollon hoitotilanteessa – scoping-katsaus. Pro gradu -tutkielma.

Osallisuusaiheisia kirjoituksia Lasten tähden -blogissa

Reinikainen, S. 2007. Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta.

Suortti & Taimiaho 2009. Lasten kokemuksia osallisuudesta päiväkodissa

Tiira, Kirsi 2000. Yhteistä kieltä etsimässä Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa

Toimijuusaiheisia kirjoituksia Lasten tähden -blogissa

Tulensalo H, Kalliomeri R. & Laimio J. (toim.) 2021: Kohti lapsennäköistä osallisuutta.

Tulensalo, Hanna. 2016. Lapsen tiedollinen toimijuus lastensuojelun sosiaalityössä.

Välivaara, Christine 2006. Lapsilähtöisiä lähestymistapoja vakaviin asioihin

 

Esteettömyys mahdollistaa osallistumisen

 

Esteettömyys ihmisoikeutena. Suuntaaja 2/ 2015.

Esteettömyyden tarkistuslistoja

Esteetön.fi -  Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn verkkosivut

Esteetön leikkitapahtuma

Esteettömän leikkitapahtuman tarkistuslista (työn alla)

Kaikille sopiva liikunnallinen leikkipuisto. Turkuamk 2017.

Saavutettavuudesta suomeksi / Design for All / Universal Design

Selkeästi meille - ohjeita saavutettavien verkkopalvelujen kehittämiseen

Sosiaalinen esteettömyys. Unicef.

Säätöä-menetelmäopas - miten huomoida asiakkaiden aistisäätelyn vaikeuksia (museoissa)?