Tietoa diagnoosiryhmittäin

Uusimmat lisäykset (15.3.2021 jälkeen) on merkitty tummennettuna.

 

 

Käytöshäiriöt

Käypä hoito -suositus 2018(lasten ja nuorten käytöshäiriöt)

 

Aistisäätely

Mäkinen, Terhi. 2021. Saako vaatteen pesulappu lapsen suunniltaan? Kyseessä voi olla aistitiedon käsittelyn ongelma.

Strodel-Paananen, Larissa. 2021. "Päiväkodin huonoin lapsi” Vanhempien kokemuksia päiväkotien valmiuksista kohdata aistisäätelyn haasteita.  Pro gradu -tutkielma.

 

Neuropsykiatriset oireyhtymät

Appelqvist-Schmidlechner, K; Lämsä, R; Tuulio-Henriksson, A. 2017. Oman väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi.

 

ADHD

 

ADHD-liitto

ADHD:n hoidossa tärkeintä on myönteinen palaute (Aivosäätiö)

ADHD:n Käypä hoito –suositus

Aisti ry, Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys

H0nkasilta, Juho 2016. Voices behind and beyond the label : the master narrative of ADHD (de)constructed by diagnosed children and their parents. Väitöskirja.

Koponen & Jehkonen 2019.Naisen tarkkaavuushäiriö - lapsuudesta aikuisuuteen.

Koponen Veera. 2019. Tyttöjen ja naisten tarkkaavaisuushäiriö (video luennosta)

Mutanen Jonna ja Nissinen Katja 2008. ADHD- lapsen vanhempien voimaannuttava ohjaus.

Sandberg, Erjan ADHD-aiheisia julkaisuja

Sandberg, Erja 2016. ADHD perheessä : Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Väitöskirja.

Sung ym. 2008. Sleep Problems in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.

Tyttöjen ja naisten ADHD ja ADD

Vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-oireisen lapsen tai nuoren ohjaamisesta (Käypä hoito -suosituksen lisätietoa)

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa toteutettavat ADHD-oireisten lasten ja nuorten tukitoimet (Käypä hoito -suosituksen lisätietoa)

Virtuaalitodellisuuspeli lasten ADHD-oireiden arvioinnissa

 

Aspergerin syndrooma

Aistien maailmassa: Aspergerin oireyhtymä saa aistit sekoittumaan

Autismi- ja Aspergerliitto ry

 Borremans Erwin 2011. Asperger syndrome and physical exercise. A study about senso-motor profiles, physical fitness, and the effectiveness of an exercise training program in a group of adolescents with Asperger syndrome.

Nieminen-von Wendt, Taina 2004: On the origins and diagnosis of asperger syndrome: a clinical, neuroimaging and genetic study.

Waris Petra, Kulomäki Tuula & Tani Pekka. 2011.Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla.

 

 

Autismi

Aisti ry, Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys

Autismi- ja Aspergerliitto ry

Autismikirjo - näin kerrot lapselle diagnoosista

Autismikirjo - näin tuet teini-ikäistä

Autismisäätiö

Dindar, Katja 2017. Researching social interaction in autism: shifting the focus from ´within individuals´to ´in interaction. Väitöskirja.

Jussila, Katja 2019. On the autism spectrum? : recognition and assessment of quantitative autism traits in high-functioning school-aged children. An epidemiological and clinical study. Väitöskirja.

Kangas, Seija 2008. Sateenvarjon alla. Etnografinen tutkimus autististen lasten vuorovaikutuksesta ja leikistä. Väitöskirja.

Kontu, E. 2004. Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde – tapaustutkimuksia.Väitöskirja.

 

 

CP-vamma ja muut liikkumisvammat

Arviointi Satu Järvisen Järjenjuoksuja - elämää CP-vamman kanssa-kirjasta

Heräjärvi, Nina 2010. Kouluikäisen vaikeavammaisen lapsen perheen yksilöllinen tilanne : ekokulttuurinen perhehaastattelumenetelmä ja ICF-CY perheen tuen tarpeen ja voimavarojen tunnistamismenetelminä

Kivelä, Juha; Nurmi-Koikkalainen, Päivi; Ristikari, Tiina; Hiekkala, Sinikka (2019) Liikkumisrajoitteiset nuoret Suomessa.  Määrät, diagnoosit, syrjäytymisriskit ja elämänlaatu. Työpaperi : 2019_019. 

Kun lapsella on CP-vamma. CP-liiton opas. https://cp-liitto.fi/arkisujuu

Lähteenmäki, Susanna. 2013. Miten elämä kantaa : narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämäntarinoista. Väitöskirja.

Maula, Janna. 2014. Vaikeasti vammaisen aikuisen arki. Vaikeasti CP-vammaisen aikuisen arjen sujuminen, avun tarve, sosiaaliset verkostot ja omat voimavarat.

Pirilä ym. 2006. Tutkimusta liikuntavammaisten lasten arjesta ja neuropsykologiasta

Piskur, B. 2015. PARENTS’ ROLE IN ENABLING THE PARTICIPATION OF THEIR CHILD WITH A PHYSICAL DISABILITY - Actions, challenges and needs

 

 

Epilepsia

Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus 2020.

Epileptinen kohtaus (pitkittynyt) 2009. Käypä hoito suositus.

Ketogeeninen dieettihoito lasten epilepsian hoidossa - Käypä hoito -suositus

Kähkönen, Kati 2015, Epilepsiaa sairastavan kohtaaminen perhepäivähoidossa 

Lasten epilapsiat

Vaikeat epilepsiat (opas)

Vaikeat epilepsiat (selkokielinen)

 

Kehitysvammaisuus

Alapuranen, Liisa 2009. Vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus: Työntekijöiden suhtautumistapojen ja työkäytäntöjen muuttuminen OIVA-hankkeen aikana.

Auringonsäteitä pilvien takaa - Kasvoja kehitysvammaisuudelle.Vertaisuuteen perustuva ensitietokirja kehitysvammaisten lasten vanhemmille.

Downin oireyhtymä, Käypä hoito suositus

Downin oireyhtymä – Elämä on enemmän kuin vikalista. Kehitysvammaisteb Tukiliiton opas 2017.

Erkamo 2004. Sairaanhoitaja hoitotyön asiantuntijana kehitysvammahoitotyössä.

Hyvä ensitieto kantaa -opas (Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisu 1/2014 pdf-muodossa)

Kehitysvammahuollon tietopankki

Kehitysvamma-alan verkkopalvelu Verneriin  koottu (kehitys)vammaisuuteen liittyviä opinnäytteitä ja tutkimuksia  http://verneri.net/yleis/kehitysvamma-ala-ammattina/opinnaytetyot.html

Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa

Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa. Käsikirja, TEPA-projekti 2017.

Kuronen, Laura ja Virtala, Elli 2016. Vanhempien ja kehitysvammaisen lapsen ääni kuntoutussuunnitelma ja HOJK sisällönanalyysissa.

Lindqvist, Ann-Marie 2014: Personer med utvecklingsstörning skapar och utövar sitt sociala medborgarskap - spänningsfält kring delaktighet

Maunuksela Tuula 2007. Vaikeasti kehitysvammaisen lapsen ja puheterapeutin askeleita vuorovaikutuksen polulla.

Nuutinen, Marjo; Oinas, Laura. 2017. Tavoitteena tasapainoinen elämä : kehitysvammaisuus ja mielenterveyden tukeminen.

Rinne Pirjo ym. 2016. Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus. pdf-raportti.

UK National Health Service, lähteitä oppimisvaikeuksista / kehitysvammaisuudesta.

Vehmas, Simo 1999. The moral significance of intellectual disabilities.

Verneri, Kehitysvammaliiton ylläpitämä kehitysvamma-alan verkkopalvelu

Voimauttavia valokuvia palvelukeskuksen asiakkaista

Vuoti, Burakoff & Martikainen. 2009. Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista

 

Lihassairaudet

Lihastautiliitto Ry

Duchenne-opas

 

Oppimisvaikeudet

Eloranta, Anna-Kaija 2019. A follow-up study of childhood learning disabilities: pathways to adult-age education, employment and psychosocial wellbeing.

UK: Mencap, the leading voice of learning disability.

 US: NCLD, The National Center for Learning Disabilities

 

Puheen, kielen ja kommunikoinnin ongelmat

Kielellinen erityisvaikeus, Aivoliitto

Selektiivinen mutismi- sivusto

Puhevammaisuuden syyt ja ilmenemismuodot, Papunet

Kehityksellinen kielihäiriö -Käypä hoito -suositus

 

 

Uneen liittyvät ongelmat

Krooninen väsymysoireyhtymä, Terveysportti

Narkolepsia, STM     

Paavonen & Saarenpää-Heikkilä 2012. Lapsuuden unihäiriöiden arviointi kliinisessä työssä

Saarenpää-Heikkilä 2012. Lasten neurologiset unihäiriöt haittaavat päivän toimintoja

Unihäiriöt lapsella, Terveyskirjasto

Urpila & Pesonen 2012. Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat