Lasten oikeudet

Uusimmat lisäykset (15.1.2021 jälkeen) on merkitty tummennettuna.

 

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN IHMISOIKEUKSISTA:

 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities / sopimuksen kotisivu

Convention on the Rights of Persons with Disabilities / sopimus

Espoon Vammaisasiamiehen katsaus 2010

Ihmisoikeudet vammaisten arkeen –verkosto Facebookissa

Kumpuvuori & Scheinin 2009. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities – Multidisciplinary Perspectives

Miten ihmisoikeudet toteutuvat puhevammaisten ihmisten arjessa?

Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010–2015

STM 2018. Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 20

Tepora-Niemi, Suvimaaria. 2020. Eriarvoisuus työelämässä ja kuntoutuksessa. Vakavasti sairastuneen ja vammaisen henkilön toimijuus elämänkulussa.

Vainikainen, Elina. 2022. Syrjimätön kieli. Opas inklusiiviseen kielenkäyttöön ja viestintään. 

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE

Vammaispalvelulain muutosten toimeenpano 2010

VIKE, Vammaisten Ihmisoikeuskeskus

Vuosi vammaispalvelulain muutoksesta - mikä on muuttunut?

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2006 (pdf)

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (selkokielellä, pdf)

 

LASTEN IHMISOIKEUKSISTA:

(katso myös sivu Lasten osallisuus, oikeus tulla kuulluksi ja esteettömyys)

 

Every Disabled Child Matters (EDCM), a campaign to get rights and justice for every disabled child

Euroopan yhteisöjen komissio 2006: Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia

Kanste ym. 2017. Toimintarajoitteisten nuorten hyvinvointi ja avun saaminen – Toteutuuko yhdenvertaisuus? 

Lapsiasiavaltuutettu

Lansdown & Gerison 2005: The Evolving Capacities of the Child

Lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeudet -Facebook-sivu

Lapsella on oikeus yksityisyyden suojaan verkossa

Lasten ja nuorten hallitusohjelma

Lastensuojelun käsikirja  

Lastensuojelun Keskusliitto. 2017. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi. Kyselyraportti lapsen oikeuksista, toimintaympäristöstä ja osallisuudesta. Koko raportti täältä.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto 2018. YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpanossa huomioitava myös lapset.

Linkkilista lasten (erityisesti vammaisten lasten) oikeuksiin liittyvistä lähteistä Lasten tähden -blogissa

Marttila, Tiina 2015. Lapsen oikeudet ja niiden toteutuminen terveydenhuollossa:systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Neljäs määräaikaisraportti YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta 2008

Nikunlaakso, R. 2010. Lasten oikeudet /Taulukkoraportti. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet –kampanja. Taloustutkimus Oy.

Olli, Johanna 2012. Lapsen oikeus tulla kuulluksi kuntoutuksessa

Opas lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioimisesta

Pekkarinen Elina & Schalin Anton (toim.) 2021. Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa.

Pollari Kirsi 2019. Lapsipotilaan päätöksentekokyky ja sen arviointi. Väitöskirja.

Vammaisten lasten oikeudet, YK:n yleinen huomautus nro 9/2006

Vammaisten lasten oikeudet YK:n ihmisoikeussopimuksessa

YK:n lastenoikeuksien sopimus

YK:n Lapsen oikeuksien komitean yleinen huomautus nro 12 (2009). Lapsen oikeus tulla kuulluksi.

Nobab-standardit lasten sairaalahoitoon

 

LASTEN OIKEUKSISTA LAPSILLE

 

Lapsille ja nuorille (Lastenoikeudet.fi)

Lasten sivut (Lapsiasiavaltuutettu)

Tavallisen kiva päivä, kuvakirja

 

LASTEN OIKEUKSIIN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 

Suomen perustuslaki 

YK 1989 .Yleissopimus lapsen oikeuksista.  

YK 2009. Lapsen oikeuksien komitean Yleinen huomautus nro 12 (2009) Lapsen oikeus tulla kuulluksi. CRC/C/GC/12.

YK 2013. Yleiskommentti nro 17 lapsen oikeudesta lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (31 artikla).